Wiki page Edits made Total points
Heishiro Mitsurugi 1