Wiki page Edits made Total points
Takane Ookubo 0 1
Yuji Naka 0 1
Brian J. Flanagan 0 1
Takashi Nagasako 0 1
Rikiya Nakagawa 0 1
Hajime Yajima 0 1
Yoshiki Haruhana 0 1
Hisashi Nogami 0 1
Yusuke Nakano 0 1
Kayomi McDonald 0 1
Yasuhiro Kawaguchi 0 1
Hiroaki Takenaka 0 1
Dex Manley 0 1
Vivek Melwani 0 1
Daisuke Tsujimura 0 1
Atsushi Inaba 0 1
Norio Wakamoto 0 1
Peter Warnes 0 1
Yoko Matsui 0 1
Atsuko Nishida 0 1
Shinya Okada 0 1
Mike Wikan 0 1
Laura Bailey 0 1
Yuji Horii 0 1
Kaori Tanaka 0 1
Hisashi Suzuki 0 1
Kazuhiko Aoki 0 1
Kirk Thornton 0 1
Atsuko Tanaka 0 1
Mari Shirakawa 0 1
Masani Ueda 0 1
Masahiko Mashimo 0 1
Kohta Fukui 0 1
Hiroshi Yamada 0 1
Ryota Kawade 0 1
Kiyoshi Mizuki 0 1
Yuki Tsuji 0 1
Masanobu Matsunaga 0 1
Tom Prata 0 1
Masaya Kobayashi 0 1
Kenichi Imaeda 0 1
Kentaro Nishimura 0 1
Naotaka Ohnishi 0 1
Mika Kurosawa 0 1
Kunitake Aoki 0 1
Yukio Kaneoka 0 1
Yumiko Kanki 0 1
Yasuhiko Fujii 0 1
Hiroyuki Takahashi 0 1
Yumi Yoshimi 0 1
Akito Nakatsuka 0 1
Hiromichi Tanaka 0 1
Christopher Sabat 0 1
Fred Tatasciore 0 1
Yutaka Hirata 0 1
Masayuki Uemura 0 1
Max Loeb 0 1
Tetsuya Akatsuka 0 1
Jason Perkins 0 1
Cindy Robinson 0 1
Goichi Suda 0 1
Naonori Ohnishi 0 1
Hirohito Shinoda 0 1
Motoaki Fukuda 0 1
Toshiaki Suzuki 0 1
Naoki Takami 0 1
Erik Peterson 0 1
Koichi Kyuma 0 1
Yoshinori Oda 0 1
Takuhiro Dohta 0 1
Masamichi Sakaino 0 1
Kazuyoshi Osawa 0 1
Takayasu Morisawa 0 1
Hideo Hatayama 0 1
Azusha Tajima 0 1
Kenji Hikita 0 1
David "Rusty" Ventura 0 1
Yukimi Shimura 0 1
Akihito Tomisawa 0 1
Motofumi Fujiwara 0 1
Masanobu Suzui 0 1
Daisuke Matsuoka 0 1
Masayoshi Soken 0 1
Ryutaro Kanno 0 1
Kazuma Norisada 0 1
Shigehisa Nakaue 0 1
Masafumi Takada 0 1
Emi Takano 0 1
Yutaka Iwakame 0 1
Hajime Hirasawa 0 1
Carl Graham 0 1
Shinobu Nagata 0 1
Takaharu Terada 0 1
Yoshinori Tsuchiyama 0 1
Yu Kitai 0 1
Megumi Inoue 0 1
Masaru Nishita 0 1
Takenori Ota 0 1
Michiharu Nisihasi 0 1
Shigeki Morimoto 0 1