Wiki page Edits made Total points
Hotsuma 1 149
Hibana 1 84
Joe Musashi 1 12
Jiro Musashi 1 1