No recent wiki edits to this page.

Track List     

(PS2 & PS3)  

 • Anna Puu - C'est La Vie 
 • Antti Tuisku - Juuret 
 • Armi & Danny - Tahdon olla sulle hyvin hellä 
 • Cheek - Jos mä oisin sä 
 • Denigrate - Mombasa 
 • Dingo - Levoton tuhkimo 
 • Eppu Normaali - Murheellisten laulujen maa 
 • Fintelligens - Mikä Boogie 
 • Irina - Vahva2 
 • J. Karjalainen - Missä se Väinö on? 
 • Jenni Vartiainen - En Halua Kuolla Tänä Yönä 
 • Juha Tapio - Kaksi puuta 
 • Katri Ylander - Mansikkamäki 
 • Kolmas Nainen - Tästä asti aikaa 
 • Maarit - Jäätelökesä 
 • Mamba - Vielä on kesää jäljellä 
 • PMMP - Päiväkoti 
 • Ressu Redford & Jussi Rainio - Prinsessa 
 • Sara - Rauhan aika 
 • Tauski - Sinä vain 
 • Tehosekoitin - Asfaltti polttaa 
 • The Giant Leap - Somebody Else 
 • Tiktak - Minne vaan 
 • Ultra Bra - Tyttöjen välisestä ystävyydestä 
 • Yö - Särkyvää    
 

PS3 Exclusives:  

 • Dingo - Autiotalo  
 • Eppu Normaali - Baarikärpänen  
 • Kotiteollisuus - Minä olen  
 • Maija Vilkkumaa - Satumaatango  
 • Neljä Ruusua - Elän vain kerran     
sizepositionchange
sizepositionchange
positionchange
positionchange
bordersheaderpositiontable
positionchange

This edit will also create new pages on Giant Bomb for:

Beware, you are proposing to add brand new pages to the wiki along with your edits. Make sure this is what you intended. This will likely increase the time it takes for your changes to go live.

Comment and Save

Until you earn 1000 points all your submissions need to be vetted by other Giant Bomb users. This process takes no more than a few hours and we'll send you an email once approved.